อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา

O3-อำนาจและบทบาทหน้าที่

การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

ประการกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา-พ.ศ.2560

การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่2 พ.ศ. 2561

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-ตั้งกลุ่มกฎหมายและคดีภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึก