นักเรียนในสังกัด

ข้อมูลนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1

จำนวนนักเรียน สพป.ยโสธร เขต 1 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
ชั้น ปีการศึกษา2562 ห้อง หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 6 2 8 2
อนุบาล 2 880 798 1,678 185
อนุบาล 3 922 832 1,754 189
รวม 1,808 1,632 3,440 376
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1,152 1,098 2,250 202
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 1,216 1,087 2,303 201
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 1,111 1,024 2,135 198
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 1,134 1,105 2,239 201
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 1,256 1,110 2,366 204
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1,229 1,151 2,380 198
รวม 7,098 6,575 13,673 1,204
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 377 334 711 47
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 347 290 637 48
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 413 257 670 50
รวม 1,137 881 2,018 145
รวมทั้งหมด 10,043 9,088 19,131 1,725

 

 

(ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561)

ระดับชั้น นักเรียน
ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อ.1 41 29 70 13
อ.2 894 805 1,699 189
อ.3 1,001 976 1,978 192
รวมระดับก่อนประถม 1,937 1,810 3,747 394
ป.1 1,218 1,107 2,325 205
ป.2 1,104 1,036 2,140 198
ป.3 1,136 1,106 2,242 201
ป.4 1,264 1,111 2,375 202
ป.5 1,233 1,158 2,391 200
ป.6 1,240 1,178 2,418 199
รวมระดับประถม 7,195 6,696 13,891 1,205
ม.1 351 295 646 49
ม.2 434 256 690 49
ม.3 404 380 784 50
รวมระดับมัธยม 1,189 931 2,120 148
รวมทั้งสิ้น 10,321 9,437 19,758 1,747