ITA63

ข้อมูลรายละเอียดผการประเมิน OIT
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล URL คำอธิบาย
O1 โครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้างหน่วยงาน
http://www.yst1.go.th/2020/?page_id=19
 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร
http://www.yst1.go.th/2020/?page_id=164

 
O3 อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่
http://www.yst1.go.th/2020/?page_id=1559
 
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลยุทธการพัฒนาการศึกษาและโครงการ/กิจกรรม

 
O5 ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
http://www.yst1.go.th/2020/?page_id=1458

 
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
–  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

–  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

–  กฎหมายอื่น

 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมข่าว http://www.yst1.go.th/2020/

 
O8 Q&A Q&A
http://www.yst1.go.th/2020/?page_id=1458
 
O9 Social Network

facebook สพปยโสธร-เขต-1

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.ยโสธร เขต 1

 
O10 แผนดำเนินงานประจำปี แผนดำเนินงานประจำปี

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รายละเอียดแผนงาน โครงการ ปีงบประมาณ 2563

 
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน

แบบรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ

สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ

 
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี    
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน    
O14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือมาตรฐานการให้บริการ  
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ    
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ  
O17 E-Service

E – Service


 
O18 แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี    
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน    
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี    
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ    
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน    
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี    
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    
O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล    
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี    
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=5266

 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี    
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=9650

 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร    
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร    
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี    
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต    
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร    
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี    
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน    
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี    
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)