การแข่งขันกีฬานักเรียน “ลุมพุกเกมส์ “ สพป.ยโสธร เขต 1

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายคุณภาพการศึกษาลุมพุก ประจำปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 8  มกราคม  2563 ซึ่งการแข่งขันดำเนินมา ในระหว่าง วันที่ 6-8 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู 2503 ) อ.คำเขื่อนแก้ว การจัดการแข่งขัน ทีมแข่งขัน    แบ่งออกเป็น  9  ทีม คือ  โรงเรียนอนุบาลลุมพุก  โรงเรียนวุฒิศักดิ์  โรงเรียนบ้านโคกกลาง  โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก  โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น บ้านเหล่าฝ้าย คำเขื่อนแก้ว ประชาสงเคราะห์ และโรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในเครือข่ายฯ  ได้ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา  ฝึกนักเรียนให้เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ฝึกให้นักเรียนมีความสามัคคีรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของเครือข่าย เข้าแข่งขันในระดับสูงขึ้น