ดาวน์โหลดวุฒิบัตร

วุฒิบัตร

เป็นผู้ผ่านการประชุมปฏิบัติการการนิเทศกำกับติดตามในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เป็นวิทยากรการประชุมปฏิบัติการการนิเทศกำกับติดตามในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เป็นผู้ผ่านการประชุมหลักสูตร การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน ระดับประถมศึกษา

เป็นวิทยากรการประชุมหลักสูตร การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน ระดับประถมศึกษา