แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

1.หนังสือแจ้งเขต

2.อัตราเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

3.รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน