จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2562

1.หนังสือแจ้ง สพท.

2.บัญชีจัดสรรครอบครัว 2/2562

3.บัญชีจัดสรรสถานประกอบการ 2/2562

4.แบบรายงานข้อมูลครอบครัวสถานประกอบการ