ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 17  ธันวาคม  2562  นายอดุลย์  กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1   นายกำจัด บุญวิทย์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนายมนตรี ยาวะโนภาส นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองตุ อ.มหาชนะชัย เพื่อเป็นเกียรติและให้กำลังใจการรับการประเมินภายนอก สมศ. โรงเรียนขนาดเล็กเพื่อทราบข้อมูลประกอบการบริหารจัดการ ร.ร.บ้านหมากมาย ร.ร.บ้านดงมะหรี่ ร.ร.บ้านผิผ่วน อ.ค้อวัง และตรวจเยี่ยมภารกิจการจัดการศึกษาของ ร.ร.บ้านฟ้าห่วน อ.ค้อวัง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู นักเรียนรวมถึงบุคลากรทางการศึกษา