สพป.ยโสธร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ โดยใช้รูปแบบกระบวนการ PLC

นายอดุลย์  กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต  1 โดยใช้รูปแบบกระบวนการ PLC ในวันที่  29  ตุลาคม  2562 ณ โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ยโสธร  อำเภอเมือง  จ.ยโสธร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน  120  คน ประกอบด้วย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวแทนครูผู้สอนและบุคลากรในสำนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบทิศทางดำเนินงานในการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการศึกษา  โดยสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2561  ในการขับเคลื่อนนโยบาย  นำไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งสู่ Thailand 4.0