ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ตรวจราชการโรงเรียนในสังกัด

วันนี้ 28 ธันวาคม 2563 นายขวัญเรือน
แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ปฏิบัติราชการตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านเขื่องคำ และ ร.ร.บ้านขุมเงิน อ.เมืองยโสธร เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ป.1 และ ป.2 ทดสอบการอ่าน การเขียนของนักเรียนและให้คำแนะนำแก่ครูผู้สอนให้สอนได้อย่างถูกวิธี เพื่อวางรากฐานการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น นายสุทัศน์  สันทา ผอ.ร.ร.บ้านเขื่องคำ และนายวิเศษ  มิรัตนไพร ผอ.ร.ร.บ้านขุมเงินและคณะครูให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ