ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน