ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันนี้ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายขวัญเรือน  แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคคลากรเครือข่ายคุณภาพการศึกษาม่วงบึงแก ภาคเรียนที่ 2/2563  อ.มหาชนะชัย พร้อมทั้งบรรยายพิเศษแนวทางการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและโรงเรียนในสังกัด พร้อมทั้งนำแนวนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึงมีข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 111 คน 10 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม