จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน ปีการศึกษา 2562 (30%)

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน ปีการศึกษา 2562 (30%)

1.หนังสือแจ้งจัดสรร

2.บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก

3.สรุปบัญชีจัดสรรราย สพท.

4.บัญชีจัดสรรรายโรง

5.บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ