ประชาสัมพัธ์งาน “หมู่บ้านอินทรีย์ วัฒนธรรม ประเพณี ของดียโสธร”