แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับนักเรียนกลุ่มคัดกรองใหม่ ในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 1.หนังสือแจ้งเขต 2.บัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

1.หนังสือแจ้งเขต

2.บัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข