รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐานครุภัณฑ์การศึกษา 15 รายการ (TOR)