รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐานครุภัณฑ์การศึกษา 2 รายการ (TOR)