เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอค้อวัง สพป.ยโสธร เขต 1 จัดประชุมข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายอดุลย์ กองทอง  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรมหลัก ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการ ร.ร.คุณธรรม สพฐ.) ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมไพรราชพฤกษ์  ร.ร.ค้อวังวิทยาคม ชึ่งมีผู้บริหารและครู อ.ค้อวัง ทั้ง 2 เครือข่าย เข้าร่วมประชุม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.