สพป.ยโสธร เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต

 เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินพฤติกรรมสุจริตของนักเรียน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 183 คน โดยมี ดร.พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง รอง ผอ.สพป.ยส.1 เป็นผู้กล่าวรายงาน นางสิริลักษณ์ ฝูงใหญ่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้