สพป.ยโสธร เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ITA Online

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ตามโครงการการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  จำนวน 44  โรงเรียน รวม 88  คน ในวันที่ 11  สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ อ.เมือง จังหวัดยโสธร เพื่อให้การประเมินบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด