ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบ-1

สาขาเอกปฐมวัย

2.เอกสารแนบท้ายประกาศ-1-สาขาเอกปฐมวัย

สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์

3.เอกสารแนบท้ายประกาศ-1-สาขาวิชาเอกวิทยาศาส

าขาวิชาเอกคณิตศาสตร์

4.เอกสารแนบท้ายประกาศ1-สาขาวิชาเอกคณิตศาสต

รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบ

5.-รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบ

วัน-เวลา-สถานที่สอบ

6.เอกสารแนบท้าย-2-วัน-เวลา-สถานที่สอบ-1

แผนที่โรงเรียนเมืองยโสธร (โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ)

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

มาตรการการเฝ้าระวัง-ป้องกันและควบคุมโรค-เ