การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา

โปรดแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาการศึกษาของ สพป.ยโสธร เขต 1

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ได้อย่างไร ?

ท่านอยากเห็นเด็กยโสธร เขต 1 เป็นอย่างไร ?