การส่งเสริมความโปร่งใส/การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

–  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
–  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
–  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
–  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
–  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
–  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
–  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
–  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
–  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
–  รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส
–  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
–  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม