ITA2020

แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

–  แผนพัฒนาการศึกษา(ฉบับที่ 5) ปีงบประมาณ 2560-2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563

–  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการจัดการศึกษา

–  รายงานการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2562

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

–  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

–  รายงานแผนและผล
–  รายงานการเบิกจ่าย
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

–  รายงานการเบิกจ่ายประจำปี