สพฐ.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน สพป.ยโสธร เขต 1 ติดตามผลการทดลองเรียนทางไกลในช่วงโควิด 19

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู 2503)  อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา(เขตตรวจราชการที่ 13) พร้อมด้วย นางสาวสุนิสา คำสองสี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่(เขตตรวจราชการที่ 14) ดร.ณฐมน คุนิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ เรื่อง การตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยมีนายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ    ดร.พงษ์ศักดิ์  บรรใดทอง  รอง ผอ.สพป.ยส.1 นายนิรันดร์ พลเกตุ  ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ  นายศาสตรา แสงชาติ ผอ.กลุ่มส่งเสริมทางไกล ฯ สพป.ยส. 1 นายไพบูลย์  โพธิ์ไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลุมพุกฯ  ผู้บริหารโรงเรียน และคณะเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน สะท้อนผลการดำเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการตรวจราชการครั้งนี้ นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนบ้าน ด.ช.รณภัฎ โกพลรัตน์ นร.ชั้น ป.6/2 ที่บ้านเลขที่ 119 ม.1 ต.ลุมพุก นักเรียนที่สามารถเรียนทางไกลได้ประสบความสำเร็จ และเยี่ยมบ้าน ด.ญ.ณัฐกมล โคตรวงศ์  นร.ชั้น ป.4/1 และ ด.ช.ณัฐพล โคตรวงศ์ นร.ชั้น ป.2/3 สองพี่น้องนักเรียนที่ไมีมี อุปกรณ์ในการเรียนทางไกล อาศัยเรียนกับบ้านญาติ ซึ่ง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 จะดูแลจัดหาให้เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป จากความร่วมมือกันของโรงเรียน ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ที่มีทัศนคติเชิงบวก โดยเฉพาะผู้ปกครองที่เห็นว่าการเรียนทางไกลตามนโยบายในครั้งนี้ช่วยให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการเรียนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จากการลงพื้นที่พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ไม่มีระบบอินเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร โทรทัศน์รุ่นเก่าไม่สามารถรับจานดาวเทียมได้ ไม่มีกล่องรับสัญญาณดิจิตอล ผู้ปกครองประกอบอาชีพนอกบ้าน เป็นต้น ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยครูออกเยี่ยมบ้านให้คำแนะนำในการติดตั้งและปรับจูนเครื่องรับสัญญาณ แจ้งเวลาและช่องทางการรับชมย้อนหลัง จัดทำใบงานประกอบการเรียนรู้ พร้อมจัดส่งให้กับนักเรียนทุกคน ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการได้เน้นย้ำให้กับคณะที่เข้าร่วมประชุมได้เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในรูปแบบใด เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาของนักเรียนให้ดำเนินไปได้ตามแนวทางของรัฐมนตรีว่าการประทรวงศึกษาธิการ ที่ว่าโรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้