รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชากร ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑