รับสมัคคัดเลือกชำราชกาครละบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ค.(๒) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเทวิชาการ ระดับชำพาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑