ประกาศรับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญฯลฯมาบรรจุตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมตรา 28ค.(2)