ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำส้วมหญิง 6 /ที่49 และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ