ประกาศราคาจ้างก่ออาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียนฯ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู