ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่ / 49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว