ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 และคณะตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET

วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2563 นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ นายวิทย์ ศรีวะรมย์ รอง ผอ.สพป. พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยมการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด สพป.ยโสธร เขต 1 เพื่อให้กำลังใจ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3 และติดตามความเรียบร้อยในการดำเนินการจัดสอบที่สนามสอบ ซึ่ง สพป.ยโสธร เขต 1 มีสนามสอบระดับ ป.6 จำนวน 20 สนามสอบ นร.เข้าสอบ 2,410 คน ระดับ ม.3 จำนวน 15 สนามสอบ นร.เข้าสอบ 798  คน ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งพบว่าการดำเนินการของศูนย์สอบทุกแห่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาแต่ประการใด ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ได้ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและผู้เกี่ยวข้องทุกคน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ส่งผลให้การจัดสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกศูนย์สอบ รวมทั้งคณะครูที่รับผิดชอบรับ-ส่งนักเรียนมายังศูนย์สอบ และดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ทำให้เห็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน ซึ่งต้องขอชื่นชมผู้เกี่ยวข้องทุกคน