จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

1. หนังสือแจ้งจัดสรร

2. สรุป สพท.

3. บัญชีจัดสรร รร.หน่วยเบิก

4. บัญชีจัดสรร รร.ปกติ

5. รร.ปกติ. และ รร.หน่วยเบิก (ที่ไม่ได้รับจัดสรร)