สพป.ยโสธร เขต 1 จัดประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

วันที่ 27 มกราคม 2563  สพป.ยโสธร เขต 1  จัดประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562   ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ สพป.ยโสธร เขต 1  เพื่อชี้แจงบุคลากรระดับสนามสอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้าใจและถือปฏิบัติในทุกขั้นตอน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติตามที่กำหนด  โดยมีนายอดุลย์  กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1   เป็นประธานการประชุมฯ มีคณะกรรมการระดับสนามสอบในพื้นที่อำเภอ (เมืองยโสธร  คำเขื่อนแก้ว  มหาชนะชัยและค้อวัง เข้าร่วมประชุมฯ