ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38ค(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.ยส.1

Read more

ลงร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read more

การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลัษณะฉพาะระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับ การเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

Read more