สำนักงานลูกเสือจังหวัดยโสธรฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C) และหลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 1/2563

นายขวัญเรือน แสบงบาล ผู้

Read more

สพป.ยโสธร เขต 1 จัดประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการ

 นายอดุลย์ กองทอง&n

Read more

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

วันที่ 10 กันยายน 2563 น

Read more