ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 14

วันที่ 4 ธันวาคม เวลา 09

Read more

สพป..ยโสธร เขต 1 พัฒนาสมรรถนะครู ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านภาษาอังกฤษ ด้านวิทยาการคำนวณ และด้านสะเต็มศึกษา โดยใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสู่ศตวรรษที่ 21

 นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ

Read more