จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563 (30%) ครั้งที่ 2

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประ

Read more

1.ร่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคา โค๊ะเก้าอี้นักเรียน / ร่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 10 รายการ / ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1.ร่างประกาศร่างเอกสารปร

Read more

ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

สาขาเอกปฐมวัย สาขาวิชาเอ

Read more