ลงร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read more

การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลัษณะฉพาะระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับ การเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

Read more